وضعیت سرورها

[ تکمیل ظرفیت ]

شروع : ‏1392/10/14

19706 نفر

[ تکمیل ظرفیت ]

شروع : ‏1392/11/05

18163 نفر

[ تکمیل ظرفیت ]

شروع : ‏1392/12/24

16087 نفر

[ فعال ]

شروع : ‏1393/01/16

15738 نفر