انتخاب سرور برای شروع بازی

[ تکمیل ظرفیت ]

شروع : ‏1392/10/14

19740 نفر

[ تکمیل ظرفیت ]

شروع : ‏1392/11/05

18209 نفر

[ تکمیل ظرفیت ]

شروع : ‏1392/12/24

16280 نفر

[ فعال ]

شروع : ‏1393/01/16

13171 نفر